Chiều ngày 9/9/2020 Người dân lào cai chứng kiến sự xuất hiện của hàng nghìn con cò trắng ở bãi soi sông hồng  - Nguồn Facebook: Vicky Pey